Shriram Bharatiya Kala Kendra presented Krishna
August 16 to 18, 2014 at Kamani Auditorium, New Delhi

Photos: Shobha Deepak Singh

Aug 20, 2014